Årsmötesprotokoll 2020

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Tale Trpkoski hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Mötets behöriga utlysning:

§3

Val av mötesordförande och sekreterare:

Mötets ordförande Zoran Banovski

Mötets sekreterare Tale Trpkoski

Protokollsjusterare:Toni Petrovski och Maja Mijac

§4

Fastställande av dagordning:

I § Övrig tilläggas val av Hedersmedlem, Web-sidan ska förnyas, föreningslokal.

§5

Verksamhetsberättelse:

Ordföranden Tale Trpkoski redogjorde föreningens årsverksamhet.

§6

Ekonomisk berättelse:

Kassören Levko Mitanovski redogjorde föreningens ekonomi.

§7

Revisorernas berättelse:

RevisornBore Mitrevski Hade inga anmärkningar i styrelsens arbete under verksamhetsåret 2019

§8

Styrelsens ansvarsfrihet:

Styrelsen fick fult ansvarsfrihet

§ 9

Val av styrelse

Beslöts att utse: Sasho Tircevski till Ordförande

Jovan Dukovski till viceordförande

Tale Trpkoski till sekreterare

Kirche Gjorgjievski till kassör

Styrelseledamöter: Maja Mijac, Gjorgi Hristovski, Vivi Johanson

§10

Val av revisorer:

Bore Mitrevski och Lefko Mitanoski

§11

Val delegater till Makedonska Riksförbundets årsstämma:

Föreningens framtida verksamhet ska diskuteras vid det första styrelsemötet:

Sasho Tircevski, Gjogi Hristovski och Maja Mija

§12

Föreningens medlemsavgift

Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad: familjemedlem a150kr/år pensionerar 100kr/år

§13

Val av IOMPC styrelse

IOMPC styrelsen består av: Nada Trpkoska, Zoran Banovski, Jove Dukovski, Risto JordanovSvetlana Taskov och Marija Simonovska.

§14

Val av hedersmedlem:

Valdes Ante Pancevski på förslag av Tale Trpkoski.

§15

Avslutning

Mötesordförande Zoran Banovski tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Tale Trpkoski

Justeras:

Toni Petrovski Maja Mijac

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *