Stadgar för Makedonska Föreningen Dame Gruev Stockholm

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Makedonska Föreningen Dame Gruev.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer, är partipolitisk och religiöst obundet och har som ändamål att på grundval av Makedoniska Riksförbundet i Sveriges stadgar, program och riktlinjer företräda och bevara intressen av Makedonier och andra nationaliteter från Republiken Makedonien bosatta inom Stockholms region, samt vänner och sympatisörer oavsett etnisk tillhörighet. Föreningens ändamål är också att främja det makedoniska kulturella arv, språk och seder och samtidigt arbeta för främjande av demokrati, integration och samhörighet med det svenska samhället. Ett exempel på främjande av kulturell arv är firande av makedoniska nationella helgdagar och 2 augusti – Ilinden, 11 oktober och 8 september.

§ 4 Anslutning

Föreningen är ansluten till Makedoniska Riksförbundet i Sverige.

§ 5 Medlemskap

Moment 1: Varje person som förbinder sig att följa föreningens stadgar kan beviljas inträde i föreningen.

Moment 2: Inval i föreningen sker genom beslut på styrelsemöte.

Moment 3: Personer som utomordentligt bidrar till Föreningens verksamhet, samt personer från det politiska och sociala livet från Makedonien och Sverige, kan bli föreningens hedersmedlemmar. Beslut om hedersmedlem fattas vid medlemsmöte.

Moment 4: Medlem vars arbete strider mot föreningens stadgar kommer att begäras utträde ur föreningen. Beslut om utträde fattas vid styrelsemöte.

§ 6 Avgifter

Moment 1: Årlig medlemsavgift fastställs av föreningens årsmöte året före avgiftens upptagande.

Moment 2: Föreningen äger rätt att besluta om uttag av extra avgift.

Moment 3: Medlem som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än 12 månader kan uteslutas ur föreningen.

Moment 4: Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Moment 5: Hedersmedlemmar är avgiftsfria.

§ 7 Årsmöte

Moment 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall avhållas vart annat år under första kvartalet av året.

Moment 2: Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före dagen för årsmötet. Två veckor före dagen för årsmötet ska dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och motioner med styrelsens utlåtande finnas tillgängliga.

Moment 3: Ordinarie årsmöte har att behandla:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse

b. Revisorernas berättelse

c. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

d. Styrelsens förslag

e. Motioner och styrelsens utlåtande

f. Fastställande av medlemsavgift

g. Val av ny styrelse

h. Val av revisorer och revisorssuppleanter

i. Övriga valärenden

j. Val av valberedning

Moment 4: Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till årsmötet. Motioner måste inkomma till ordförande senast fyra veckor före dagen för årsmötet.

Moment 5: Extra årsmöte hålles efter beslut av styrelsen eller om föreningens revisorer så kräver. Extra årsmöte får endast behandla frågor som föranlett dess inkallande.

§ 8 Stor Medlemsmöte

Moment 1: Medlemsmöte är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Medlemsmöte avhålls vart anat år.

Moment 2: För föreningen principiellt viktiga frågor skall behandlas på extra medlemsmöte.

Moment 3: Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen. Om minst en fjärdedel (1/4) av medlemmarna, dock minst 20 medlemmar, hos styrelsen begär att viss fråga skall behandlas på extra medlemsmöte, skall styrelsen utsända kallelse till möte för behandling av denna fråga.

Moment 4: Kallelse till extra medlemsmöte skall utgå till alla medlemmar senast två veckor före dagen för medlemsmötet.

Moment 5: Föreningen skall årligen hålla minst ett, dock max två ordinarie medlemsmöten.

§ 9 Beslut

Moment 1: Alla beslut, med undantag av i §12 angivna fall, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning.

Moment 2: Alla personval skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. Godkänd röstsedel skall uppta lika många namn som det antal mandat omröstningen gäller. För att vara vald erfordras att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om detta röstetal ej uppnåtts förrättas omval mellan de som erhållit de högsta röstetalen. Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som antalet mandat som återstår att fördela. Vid omval gäller relativ majoritet. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

Moment 3: Alla omröstningar, med undantag för personval, skall ske öppet.

§ 10 Styrelsen

Moment 1: Styrelsen skall i överensstämmelse med stadgar och av föreningen fattade beslut verkställa och leda verksamheten.

Moment 2: Styrelsen kallar och förbereder medlemsmöten och årsmöten.

Moment 3: Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Extra styrelsemöte skall hållas om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fodrar.

Moment 4: Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter, vilka väljs för en tid av två (2) år. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt av årsmötet. I styrelsen ska ansvariga för sektioner/aktiviteter utses. Styrelsen konstituerar sig själv.

Moment 5: Ordföranden sammankallar styrelsen, leder och förbereder dess sammanträden. Kassören handhar föreningens ekonomi och är ansvarig för medlemsregister, och skall regelbundet underrätta styrelsen om föreningens ekonomiska läge. Sekreteraren är ansvarig för att föra mötes protokoll, för signering av dessa samt för skriftlig information till medlemmarna angående Styrelsens möten och beslut. Ordförande och sekreterare skriver under diverse dokumentation rörande föreningen, vid frånvaro kan underskrift delegeras till vice ordförande eller annan medlem i Styrelsen.

Moment 5: Ordförande har till uppgift

   • att leda föreningens arbete

   • att sammankalla och leda styrelsesammanträden

   • att fördela arbetsuppgifter inom och utom styrelsen

   • att stimulera medlemmarna

   • att vara firmatecknare enligt stadgarna

   • att representera föreningen och kanske också ha kontakter med olika myndigheter.

Moment 6 Vice ordförande har till uppgift

– att ersätta ordföranden samt överta dennes arbetsuppgifter vid tillfällen d ordföranden inte har möjlighet att utföra sina uppgifter.

Moment 7 Sekreterare har till uppgift

   • att skriva protokoll

   • att ta hand om föreningens skrivelser

   • att förvara föreningens handlingar

   • att kalla till olika möten inom föreningen

Moment 8 Kassören har till uppgift

   • att förvalta föreningens kassa och ekonomiska medel som finns på bank och/eller postgiro

   • att te emot medlemsavgift

   • att se till att göra utbetalningar

   • att ha hand om föreningens bokföring samt göra bokslut och budgetförslag

   • att vara firmatecknare enligt stadgarna

Moment 9 Övriga ledamöter har till uppgift:

-att arbeta inom sina respektive ansvarsområden

Moment 10 Styrelsen skall inför årsmötet avge verksamhetsberättelse samt planerad verksamhet.

§ 11 Revision

Moment 1: Två revisorer och två suppleanter väljs av årsmötet.

Moment 2 Revisorer har till uppgift

   • att granska styrelsens arbete

   • att granska de löpande räkenskaperna samt protokoll och andra handlingar som beror föreningens verksamhet och se till att det står i överensstämmelse med målsättningen i stadgan

   • att avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen

   • att skriva revisionsberättelse

   • att granska bokföring intill tiden för årsmötet.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske, i fråga om § 1-5 och § 12 genom beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, och i fråga om övriga paragrafer, utom § 13 och § 14 moment 1, genom beslut med två tredjedels (2/3) majoritet på årsmöte. Extra årsmöte jämställs i aktuellt hänseende med årsmöte. Mellan årsmöten som skall företa stadgeändring skall förflyta minst sex veckor.

§ 13 Ändring av § 13 och § 14 moment 1

Ändring av § 13 och § 14 moment 1 får ej företas om fem medlemmar motsätter sig en sådan ändring.

§ 14 Föreningens upplösning

Moment 1: Föreningen kan inte upplösas om fem medlemmar förklarar sig vilja fortsätta verksamheten.

Moment 2: Fattas giltigt upplösningsbeslut, skall föreningens arkivalier överlämnas till Makedoniska Riksförbundet i Sverige:s arkiv.