ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Saso Tircevski hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare:

Mötets ordförande Tale Trpkoski

Mötets sekreterare Levko Mitanoski

Protokollsjusterare:Gjorgi Hristovskioch Maja Mijac Dodevska

§3

Fastställande av dagordning:

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4

Verksamhetsberättelse:

Ordföranden Saso Tircevski redogjorde föreningens årsverksamhet.

Ekonomisk berättelse:

Kassören Kirche redogjorde föreningens ekonomi

Revisions berättelse: Revisorerna hade inga anmärkningar i styrelsens arbete under verksamhetsåret 2021

§5

Mötet godkände alla berättelse utan anmärkning

§6

Styrelsens ansvarsfrihet:

Styrelsen fick fult ansvarsfrihet

§7

Val av styrelse

Beslöts att utse: Gjorgi Hristovski till Ordförande

Kirche Georgievski till viceordförande

Tale Trpkoski till sekreterare

Saso Tircevski till kassör

Styrelseledamöter: Maja Dodevska

Sandra Shumanteva Kaevska

§8

Val av revisorer: Bore Mitreski och Levko Mitanoski

§ 9

Val av delegater till Makedonska Riksförbundets årsstämma:

Gjorgi Hristovski, Kirche Georgievski, Maja Dodevska och Sandra Kaevska

§10

Föreningens medlemsavgift

Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad: familjemedlem a150kr/år pensionerar 100kr/år

Nykomna i landet befrias från medlemsavgiften i ett år

§11

Övriga frågor:

Alla ska anstränga sig för utökning av medlemmarna. Samarbetet med Midsommargården ska fortsätta. All verksamhet ska inriktas till ungdomarna.

§12

Avslutning

Mötesordförande Tale Trpkosk tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet,

………………………………………….

Levko Mitanoski

Justeras:

………………………………. ……………………………….

Maja Mijac Dodevska Gjorgi Hristovski

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *