Записник, 2020-10-03

Датум и време: 2020-10-03 16:00 -18:00

Место: Järfälla

§1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Т ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот.

§2 Присутни на состанокот: Тале Т. , Сашо Т, Ќирче Ѓ, Маја Д, Тодор П. Отсутни Ѓорѓи Х.

§3. Промени и надополнувања на дневниот ред: Дневниот ред беше усвоен без надополнување.

§4 Усвојување на записникот од последниот состанок: Записникот беше усвоен и потпишан без никакви забелешки.

§5 Пристигната пошта: Македонски Сојуз : Две писма за и околу поетската средба во Македонската Амбасада, како и еден оглас за секретар во Македонската. Амбасада.

§6 Поетска прослава: Нашето здружение ќе го претставуваат Александар Милошевиќ и Славица Томиќ. Ние можеме да бидеме присутни со 10-14 претставници.

§7. Средба на претседателството на МС со УО на нашето здружение: Претседателството на МС изрази желба за средба со УО на Даме Груев за во петок 16/10 после 18 часот. Средбата ќе се одржи во хотелот Ridaren и на истата ќе присуствуваат членови на УО

§8 За и околу 0-такса локалите:

Тале Т набави информации за места каде можеме да изнајмуваме локали со 0-такса:

Hägerstens Medborgahus, [email protected] tel 08/ 186818

Hartwikska Huset, Sankt Poulsgt 39 [email protected] tel 08/6689453

Södergården Götgatah 37 [email protected] tel 08/6436689

Alviks Kultur hus ingen 0-taxa lördagar och söndagar [email protected]

§9 Соработката со АБФ Стокхолм.

Испратено писмо со барање за соработка со АБФ Стокхолм.

§10 Годишно собрание на МС. На собранието учество ќе земат Сашо Т, Ѓорѓи Х, и Маја Д.

§11 Разно: Немаше ништо под точката разно.

§12. Одредување на датум за нов состанок. Сашо Т ќе одреди нов датум после годишното на МС

§13

Затворање на состанокот. Сашо Т. им се заблагодари на сите присутни и го затвори состанокот.