Член

Начини на плаќање се

  1. Swish: 123 165 05 55
  2. Plus giro: 614853-0

Износ на плаќање: 200 SEK

ВНИМАНИЕ! Поради зголемени активности, членарината за 2023 година е покачена за 50СЕК

Членарината се однесува на целото семејство.